gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Osnovne organizacione jedinice
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Sektor za konzularne poslove
+ larger fontnormal font- Smaller font

SEKTOR ZA KONZULARNE POSLOVE

Sektor obavlja poslove koji ce odnose na:
1) zaštitu interesa Republike Srbije, njenih državljana i domaćih pravnih lica y inostranstvu;
2) razvijanje veza sa građanima Republike Srbije koji ce nalaze na radu i boravku y inostranstvu;
3) migracije i ostvarivanje saradnje s međunardnim organizacijama iz ove oblasti;
4) viznu politiku i njeno sprovođenje y diplomatsko-konzularnoj mreži;
5) oblast odbrane zemlje y vezi s boravkom vojnih obveznika Republike Srbije y inostranstvu;
6) pripreme i pregovore o zaključivanju međunarodnih ugovora iz konzularne oblasti;
7) saradnju s diplomatsko-konzularnim predstavništvima država akreditovanih y Republici Srbiji
radi zaštite interesa njihovih državljana i pravnih lica;
8) pripremu i sprovođenje postupka zaključivanja i ratifikacije međunarodnih ugovora;
9) elektronsko evvdentiranje i čuvanje originalnih primeraka međunarodnih ugovora i prateće
dokumentacije; 
10)učešće Republike Srbije y postupcima pred međunarodnim pravosudnim institucijama; 11)primenu prava međunarodnih organizacija;
12)druge poslove iz oblasti konzularnih odnosa i međunarodnopravnih pitanja.

U Sektoru za konzularne poslove obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:
I Odeljenje za konzularne poslove koje obavlja poslove koji ce odnose na:
- izdavanje putnih isprava i viza y inostranstvu;
- pružanje pomoći y slučajevima repatrijacije i deportacije državljanja Republike Srbije; beležničke funkcije; matičarske funkcije;
- izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka;
- zaštite imovinsko-pravnih interesa države, kao i domaćih pravnih i fizičkih lica y inostranstvu;
- sticanje i gubitak državljanstva;
- pružanje zaštite uhapšenim i osuđenim licima y inostranstvu;
- pravne pomoći y građanskim i krivičnim stvarima; ostvarivanje prava iz oblasti bračnih i porodičnih rdnosa;
- zaštitu poslovno nesposobnih državljana;
- sporove koje vode država ili pravna lica Republike Srbije pred stranim sudovima ili arbitražama;
- oblast odbrane zemlje y vezi s boravkom vojnih obveznika Republike Srbije y inostranstvu pružanje pomoći i usluga domaćim brodovima i vazduhoplovima;
- obeležavanje, uređivanje i održavanje grobova i spomen kosturnica Srba y inostranstvu; pružanje obaveštenja o propisima Republike Srbije;
- legalizaciju javnih isprava Republike Srbije i stranih javnih isprava y međunarodnom prometu;
- čuvanje matičnih knjiga i izdavanje uverenja na osnovu njih;
- druge konzularne poslove iz delokruga Odeljenja. 

U Odeljenju za konzularne poslove obrazuju ce sledeće uže unutrašnje jedinice:
1) Grupa za regionalne konzularne poslove I koja obavlja sve konzularne poslove iz domena Odeljenja za konzularne poslove y odnosu na Austriju, Lihtenštajn, Švajcarsku, Nemačku, Francusku, Monako, Španiju, Avdoru, Portugal, Belgiju, Holandiju, Luksemburg, Veliku Britaniju, Irsku, Dansku, Švedsku, Norvešku, Finsku, Island, Poljsku, Češku, Slovačku, Letoniju, Estoniju i Litvaniju.

2) Grupa za regionalne konzularne poslove II koja obavlja sve konzularne poslove iz domena Odeljenja za konzularne poslove y odnosu na Italiju, San Marino, Tursku, Grčku, Kipar, Bugarsku, Rumuniju, Albaniju, Mađarsku, Rusiju i evroazijske države.

3) Grupa za regionalne konzularne poslove III koja obavlja sve konzularne poslove iz domena Odeljenja za konzularne poslove y odnosu na Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju.

4) Grupa za reginaolne konzularne poslove IV koja obavlja sve konzularne poslove opisane y članu 43. ovog pravilnika y odnosu na SAD, Kanadu, zemlje Srednje i Južne Amerike, Australiju, Novi Zeland i zemlje Azije i Afrike.

5) Grupa za sistemska pitanja koja obavlja poslove koji ce odnose na pripremu pravnih instrukcija iz oblasti konzularnih poslova koje su opšteg i sistemskog karaktera; uređenje elektronske prezekgacije konzularnih predstavnšptava Republike Srbije y svetu i druge konzularne poslove opšteg karaktera iz delokruga Grupe.

6) Grupa za legalizaciju i matične knjige - obavlja poslove koji ce odnose na legalizaciju isprava y međunarodnom saobraćaju; čuvanje drugog primerka matičnih knjiga koje vode diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije; izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga; druge konzularne poslove iz delokruga Grupe. 

7) Grupa za ostavine i sporove y inostranstvu - obavlja poslove koji ce odnose na ostvarivanje naslednog prava građana Republike Srbije y inostranstvu; ostvarivanje prava na ličnu ili porodičnu penziju, alimentaciju, životno osiguranje i naknadu štete i druge konzularne poslove iz delokruga Grupe.

8) Grupa za konzularni arhiv - obavlja arhivske poslove y Sektoru za konzularne odnose.

II Odsek za putne isprave i prelete vazduhoplova koji obavlja poslove koji ce odnose na: 
- izdavanje diplomatskih i službenih pasoša;
- postupak obezbeđenja saglasnosti za prelete stranih vazduhoplova preko teritorije Republike Srbije;
- postupak obezbeđenja saglasnosti za prelete vazduhoplova Republike Srbije preko teritorije drugih država;
- druge konzularne poslove y vezi s putnim ispravama i preletom vazduhoplova.

III Odsek za migracionu politiku, dijasporu i socijalne sporazume koji obavlja poslove koji ce odnose na:
- unapređenje odnosa i razvijanja veza s građanima Republike Srbije koje ce nalaze na radu i boravku y inostranstvu, posebno y oblasti očuvanja kulturnog i duhovnog identiteta i unapređenja organizacije i sadržaja rada udruženja građana Republike Srbije y svetu;
- migracije i ostvarivanje saradnje s međunarodnim organizacijama iz ove oblasti;
- obeležavanje, uređivanje i održavanje grobova i spomen kosturnica Srba y inostranstvu;
- zaključivanje, ratifikovanje i primenu međunarodnih ugovora iz oblasti socijalnog osiguranja; druge poslove y vezi sa migracijama, dijasporom i socijalnim sporazumima. 

IV Odeljenje za viznu politiku (vizni centar) - obavlja poslove koji ce odnose na:
- praćenje i analizu odnosa Republike Srbije sa Evropskom unijom i drugim državama y oblasti viznih režima; prati zakonodavstvo i propise Evropske unije i drugih zemalja, potpisnica Šengenskog sporazuma y oblasti vizne politike i viznog režima y cilju harmonizacije domaćeg zakonodavstva i prakse sa standardima EU i Šengena;
- y okviru jedinstvenog viznog sistema, y saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, vodi evidencije o izdatim vizama i odbijenim zahtevima za izdavanje viza;
- vrši kontrolu zakonitosti i usmerava rad DKP y oblasti vizne politike Republike Srbije;
- obavlja poslove koji ce odnose na zaključivanje, ratifikovanje i primenu međunarodnih ugovora y oblasti viznog režima i readmisije R.Srbije sa drugim državama;
- prikuplja i obrađuje podatke i sačinjava andlctičke materijale y vezi sa pitanjima iz svoje nadležnosti; prati i usmerava rad DKP iz svog delokruga; priprema materijale za međunarodne odnosno međudržavne susrete i posete; učestvuje y stručnoj i analitičkoj obradi materijala koje MSP dostavlja Narodnoj skušptini i Vladi Republike Srbije, predsedniku Republike, kao i nadležnim organima državne uprave.

U Odeljenju za viznu ps-litiku (viznom centru) obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

• Grupa za viznu politiku - koja obavlja poslove koji ce odnose na praćenje i analiziranje problematike odnosa sa Evropskom Unijom i drugim državama y oblasti viznih režima; praćenje zakonodavstva i propisa Evropske Unije i drugih zemalja, potpisnica Šengenskog sporazuma y oblasti vizne politike i viznog režima y cilju harmonizacije domaćeg zakonodavstva i prakse sa standardima EU i Šengena; obavljanje poslove koji ce odnose na zaključivanje, ratifikovanje i primenu međunarodnih ugovora y oblasti viznog režima i readmisije R.Srbije sa drugim državama; sačinjavanje analitičkih materijala y vezi sa pitanjima iz nadležnosti Viznog centra; pripremu materijala za međunarodne odnosno međudržavne susrete i posete; stručnu i analitičku obradu doaterijala koje MSP dostavlja Narodnoj skupšgini i Vladi Republike Srbije, predsedniku Republike, kao i drugim državnim organima.

• Grupa za odobravanje viza koja obavlja poslove koji ce odnose na Odobravanje viza y saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova; vođenje evidencije o izdatim vizama i odbijenim zahtevima za izdavanje viza; kontrolu zakonitosti i usmerava rad DKP y oblasti vizne politike Republike Srbije.

V Odeljenje za međunarodnopravne poslove koje obavlja poslove koji ce odnose na:
- pripremu i sprovođenje postupka zaključivanja i ratifikacije međunarodnih ugovora; elektronsko evidentiranje i čuvanje originalnih primeraka međunarodnih ugovora i prateće dokumentacije;
- učešće Republike Srbije y postupcima pred međunarodnim pravosudnim institucijama;
- primenu prava međunarodnih organizacija;
- druge poslove iz oblasti međunarodnog prava.

U Odeljenju za međunarodnopravne poslove obrazuju ce sledeće uže unutrašnje jedinice:
- Grupa za međunarodne pravosudne institucije - obavlja poslove koji ce odnose na saradnju sa međunarodnim pravosudnim institucijama: Međunarodni sud pravde, Stalni arbitražni sud, Međunarodni krivični sud, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, Haška konferencija za međunarodno privatno pravo, specijalizovani sudovi UN; zastupanje Republike Srbije y postupcima pred međunarodnim pravosudnim institucijama i druge poslove iz delokruga Grupe.

- Grupa za međunarodne ugovore - obavlja poslove koji ce odnose na međunarodne multilateralne i bilateralne ugovore, kao i druge poslove iz delokruga Grupe.

- Grupa za pravo međunarodnih organizacija i opšta pitanja - obavlja poslove koji ce odnose na primenu prava međunarodnih organizacija univerzalnog i regionalnog karaktera; primenu drugih aktuelnih pitanja međunarodnog prava i druge poslove iz delokruga Grupe.

 

4) Grupa za reginaolne konzularne poslove IV koja obavlja sve konzularne poslove opisane y članu 43. ovog pravilnika y odnosu na SAD, Kanadu, zemlje Srednje i Južne Amerike, Australiju, Novi Zeland i zemlje Azije i Afrike.5) Grupa za sistemska pitanja koja obavlja poslove koji ce odnose na pripremu pravnih instrukcija iz oblasti konzularnih poslova koje su opšteg i sistemskog karaktera; uređenje elektronske prezekgacije konzularnih predstavnšptava Republike Srbije y svetu i druge konzularne poslove opšteg karaktera iz delokruga Grupe.6) Grupa za legalizaciju i matične knjige - obavlja poslove koji ce odnose na legalizaciju isprava y međunarodnom saobraćaju; čuvanje drugog primerka matičnih knjiga koje vode diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije; izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga; druge konzularne poslove iz delokruga Grupe. •<■ ï|7) Grupa za ostavine i sporove y inostranstvu - obavlja poslove koji ce odnose na ostvarivanje naslednog prava građana Republike Srbije y inostranstvu; ostvarivanje prava na ličnu ili porodičnu penziju, alimentaciju, životno osiguranje i naknadu štete i druge konzularne poslove iz delokruga Grupe.8) Grupa za konzularni arhiv - obavlja arhivske poslove y Sektoru za konzularne odnoseP Odsek za putne isprave i prelete vazduhoplova koji obavlja poslove koji ce odnose na: izdavanje diplomatskih i službenih pasoša;postupak obezbeđenja saglasnosti za prelete stranih vazduhoplova preko teritorije Republike Srbije;postupak obezbeđenja saglasnosti za prelete vazduhoplova Republike Srbije preko teritorije drugih država;druge konzularne poslove y vezi s putnim ispravama i preletom vazduhoplova.Š Odsek za migracionu politiku, dijasporu i socijalne sporazume koji obavlja poslove koji ce odnose na:unapređenje odnosa i razvijanja veza s građanima Republike Srbije koje ce nalaze na radu i boravku y inostranstvu, posebno y oblasti očuvanja kulturnog i duhovnog identiteta i unapređenja organizacije i sadržaja rada udruženja građana Republike Srbije y svetu; migracije i ostvarivanje saradnje s međunarodnim organizacijama iz ove oblasti; obeležavanje, uređivanje i održavanje grobova i spomen kosturnica Srba y inostranstvu; zaključivanje, ratifikovanje i primenu međunarodnih ugovora iz oblasti socijalnog osiguranja; druge poslove y vezi sa migracijama, dijasporom i socijalnim sporazumima.   ^IV Odeljenje za viznu politiku (vizni centar) - obavlja poslove koji ce odnose na:praćenje i analizu odnosa Republike Srbije sa Evropskom unijom i drugim državama y oblasti viznih režima; prati zakonodavstvo i propise Evropske unije i drugih zemalja, potpisnica Šengenskog sporazuma y oblasti vizne politike i viznog režima y cilju harmonizacije domaćeg zakonodavstva i prakse sa standardima EU i Šengena;y okviru jedinstvenog viznog sistema, y saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, vodi evidencije o izdatim vizama i odbijenim zahtevima za izdavanje viza;vrši kontrolu zakonitosti i usmerava rad DKP y oblasti vizne politike Republike Srbije; obavlja poslove koji ce odnose na zaključivanje, ratifikovanje i primenu međunarodnih ugovora y oblasti viznog režima i readmisije R.Srbije sa drugim državama;prikuplja i obrađuje podatke i sačinjava andlctičke materijale y vezi sa pitanjima iz svoje nadležnosti; prati i usmerava rad DKP iz svog delokruga; priprema materijale za međunarodne odnosno međudržavne susrete i posete; učestvuje y stručnoj i analitičkoj obradi materijala koje