Uslovi za vizu

 

Vlada Republike Srbije je, 30. oktobra 2014. godine, usvojila Odluku o bezviznom ulasku u Republiku Srbiju za nosioce svih vrsta nacionalnih pasoša, izuzev putnih listova i putnih isprava koje se izdaju u skladu sa međunarodnim konvencijama, koji imaju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država, kao i za nosioce stranih nacionalnih pasoša koji imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovom odlukom, gore pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez prethodne molbe za vizu, ući, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji do 90 dana tokom šestomesečnog perioda, ali ne prekoračujući datum isteka navedenih viza ili dozvole boravka.

Postoji mogućnost da strani državljani uđu u Republiku Srbiju sa dva pasoša, npr. zastareli nacionalni pasoš sa važećom vizom ili dozvolom boravka i važeći nacionalni pasoš bez važeće vize ili boravišne dozvole.

Strani državljani, koji imaju dozvolu boravka u obliku posebne kartice (ne nalepnice koja je zalepljena na njihovom pasošu), moraju da podnesu svoj važeći pasoš prilikom ulaska na teritoriju Republike Srbije.

Proverite ovde da li Vam je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju.

Zahtev za vizu se podnosi lično u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu ili elektronskim putem, preko Portala za strance www.welcometoserbia.gov.rs

Vrste viza koje se izdaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima:

 • viza za kraći boravak (viza C)
 • viza za duži boravak (viza D)

VIZA C (viza za boravak do 90 dana)

Viza za kraći boravak je odobrenje za ulazak u Republiku Srbiju, tranzit preko teritorije Republike Srbije ili boravak na teritoriji Republike Srbije do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska. Viza za kraći boravak izdaje se za turistička, poslovna i druga putovanja za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju.

Viza za kraći boravak ne može biti osnov za podnošenje zahteva za privremeni boravak u Republici Srbiji, osim ako ovim zakonom nije drugačije predviđeno. 

VIZA D (viza za duži boravak)

Viza za duži boravak je odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana, po osnovu zapošljavanja, školovanja, spajanja porodice i sl. Stranac kome je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka pribavlja vizu za duži boravak. 

Stranac, kome je izdata viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja, ostvaruje pravo na zapošljavanje u skladu sa propisima koji uređuju zapošljavanje stranaca. 

Opšti uslovi za izdavanje vize:

 1. popunjen obrazac zahteva za vizu;
 2. važeći pasoš (pacoš mora biti važeći najmanje 90 dana nakon nameravanog datuma odlaska iz R. Srbije, koji sadrži najmanje dve uzastopne prazne stranice i koji je izdat u poslednjih 10 godina);
 3. fotografija (dimenzija 3.5 h 4.5 cm);
 4. taksa za izdavanje vize;
 5. dokaz o svrsi i razlozima boravka u boravak u Srbiji;
 6. pozivno pismo:
  - za privatnu posetu – pozivno pismo overeno od nadležnog organa Republike Srbije
  - za poslovnu posetu – pozivno pismo kompanije u Srbiji;
  - za turističku posetu - potvrda turističke agencije o plaćenom aranžmanu (vaučer ili druga potvrda o uplati);
 7. odgovarajuće i važeće putno zdravstveno osiguranje.

Za izdavanje tranzitne vize potrebno je i posedovanje vize države u koju se ulazi posle tranzita kroz Srbiju. Ukoliko viza za tu državu nije potrebna, neophodno je pružiti drugi dokaz o svrsi putovanja u datu zemlju.

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize za kraći boravak, podnosilac zahteva je dužan da priloži dokaze o svrsi putovanja, dovoljnom iznosu finansijskih sredstava za troškove smeštaja ili drugi dokaz u vezi sa smeštajem, iznosu raspoloživih sredstava za izdržavanje tokom nameravanog boravka i za povratak u zemlju porekla ili mesto uobičajenog boravišta i druge dokaze na osnovu kojih se može proveriti namera podnosioca da napusti Republiku Srbiju pre isteka zatražene vize. 

Prilikom podnošenja zahteva za vizu za duži boravak, podnosilac je dužan da priloži i dokaze, odnosno isprave koje je u skladu sa odredbama Zakona o strancima potrebno priložiti prilikom podnošenja zahteva za privremeni boravak (u zavisnosti od osnova boravka). 

Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije zadržavaju pravo da zatraže dodatnu dokumentaciju prilikom podnošenja zahteva za vizu. Nepotpuni zahtevi za vizu neće biti prihvaćeni.

Za više informacija u vezi sa izdavanjem viza potrebno je kontaktirati najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije.